รัตภูมิ

posted on 11 Sep 2008 13:44 by intaro1060

ชื่อ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ

ประวัติความเป็นมา
          อำเภอรัตภูมิ เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชื่อว่า กิ่ง อ.รัฐภูมี ตั้งอยู่ที่บ้านปากบางภูมี ม.3 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง ในปัจจุบัน และได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ชื่ออำเภอรัฐภูมี เมื่อปี พ.ศ.2435 และต่อมาได้ย้ายมาตั้ง ณ ตำบลกำแพงเพชร โดยเรียกชื่อว่า "อำเภอกำแพงเพชร" ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอำเภอในปัจจุบัน และเมื่อปี พ.ศ.2480 ได้เปลี่ยนชื่อจาก "กำแพงเพชร" ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอำเภอในปัจจุบัน และเมื่อปี พ.ศ.2480 ได้เปลี่ยนชื่อจาก "กำแพงเพชร" เป็น "รัตตภูมิ" และเมื่อปี พ.ศ.2509 เปลี่ยนเป็น "รัตภูมิ" หมายถึง "พื้นที่ดินแดง"

Comment

Comment:

Tweet